ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

VYMEZENÍ SPRÁVCE A ZPRACOVÁNÍ

Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s., IČ 677 75 861, se sídlem Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6, tedy pořadatel akcí, bude v souvislosti s Vaším přihlášením se a Vaší účastí na této akci zpracovávat v pozici správce osobních údajů Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je právě vyplnili ve formuláři.
Správce lze kontaktovat poštou na adrese sídla, telefonicky na tel. čísle 220 181 739 nebo na e-mailové adrese kancelar@aksm.cz

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem organizace akce, účasti na ní a nabídky spolupráce v průběhu akce, výběru účastnického poplatku, zajištění ubytování a stravy. Osobní údaje budou dále zpracovávány pro vytvoření statistických dat o účastnících, pro rozesílání informačních sdělení o podobných akcích a v nezbytném rozsahu pro vedení účetnictví.

CO SPRÁVCE OPRAVŇUJE ZPRACOVÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE?

Zpracování pro popsané účely je založeno na těchto právních důvodech:

  • pro činnosti související s organizací akce jde o plnění smluvní povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • pro zpracování kontaktních údajů zákonných zástupců a rozesílání informačních e-mailů jde o ochranu oprávněných zájmů správce; tyto oprávněné zájmy spočívají v zajištění plné informovanosti zákonných zástupců o místě pobytu a činnost nezletilého a v propagaci činnosti správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • pro vedení účetnictví jde o plnění povinnosti uložené právními předpisy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
  • v případě nepovinných polí formuláře jde o souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který udělujete vyplněním příslušných polí.

DÉLKA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracovávané pro organizaci akce budou uchovávány po dobu 3 let ode dne konání akce. Osobní údaje zpracovávané pro účely vedení účetnictví budou zpracovávány po dobu nejvýše 10 let počínaje prvním dnem kalendářního roku následujícího po roku konání akce. Osobní údaje pro účely zasílání informačních e-mailů budou zpracovávány po dobu nejvýše tří let ode dne konání akce nebo do okamžiku sdělení účastníka, že si nepřeje další informační e-maily dostávat.

Zpracování osobních údajů bude rovněž ukončeno v okamžiku, kdy se odhlásíte z akce před začátkem jejího konání. Pokud byl před tímto okamžikem uhrazen účastnický poplatek, budou osobní údaje nadále zpracovávány v nutném rozsahu pro potřeby vedení účetnictví.

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DALŠÍM OSOBÁM

Správce využívá při zpracování osobních údajů služeb zpracovatele osobních údajů, kterým je signály.cz, z. s. IČ 227 20 758, se sídlem Kozí 684/8, Brno–město, 602 00 Brno. Služby zpracovatele spočívají ve zprostředkování přihlášení na akci, uchování dat pro užití správcem v rámci aplikace cidas.cz a zajištění rozesílání informačních sdělení.

PRÁVA SPOJENÁ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdykoli máte právo požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Také máte právo na poskytnutí kopie těchto údajů a sdělení, k jakým účelům jsou zpracovávány.

V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na možnost účastnit se akce.

V případě osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu správce máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, na jejímž základě musí správce prokázat, že jeho zájem převažuje nad Vaším zájmem na nezpracovávání osobních údajů, nebo upustit od zpracování osobních údajů.

Pokud jsou zpracovávané osobní údaje nepřesné, máte právo požadovat opravu těchto osobních údajů.

Pokud máte za to, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány protiprávně nebo že odpadl právní důvod pro jejich zpracování, máte právo požadovat výmaz těchto osobních údajů.